Privatumo politika

Privatumo politika ir duomenų apsauga

Kviečiame susipažinti su mūsų elektroninės parduotuvės privatumo politika ir duomenų apsauga.

I. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Somos stilius“, juridinio asmens kodas 304588714, PVM mokėtojo kodas LT100011057017, registruotos buveinės adresas Vasario 16-osios g. 45, Gargždai, LT-96119 Klaipėdos r.
1.2. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas ir kuris nėra pripažintas neveiksniu teismo tvarka arba nepilnametis asmuo, kuris teismo tvarka yra emancipuotas; 2) nepilnametis asmuo nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą sudaryti sandorį; 3) juridinis asmuo.
1.3. Somashop.lt – elektroninė parduotuvė, esanti internete adresu www.somashop.lt.
1.4. Asmens duomenys – taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o būtent: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.5. Slapukas (ang. Cookies) - nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje). Slapukai gali būti naudojami siekiant „sekti“ naudotoją, jo elgesį, įpročius internete ir taip sukurti jo profilį.
1.6. Taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje somashop.lt taisyklės“ viešai skelbiamas interneto svetainėje www.somashop.lt.
1.7. Privatumo politika – ši „Elektroninės parduotuvės somashop.lt privatumo politika”.
1.8. Prekių grąžinimo taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos prekių, įsigytų iš Pardavėjo, naudojantis elektronine parduotuve somashop.lt, grąžinimo garantijos viešai skelbiamos interneto svetainėje somashop.lt.

II. Bendrosios nuostatos

2.1. Ši elektroninės parduotuvės somashop.lt privatumo politika nustato pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje nurodydamas savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, jog Pardavėjas juos valdytų ir tvarkytų šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.4. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
Asmens duomenys tvarkomi teisėtai.
2.5. Pardavėjas gerbia kiekvieno Pirkėjo privatumą, todėl bet kokie Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės somashop.lt registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
- apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
- išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras);
- spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
- vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
- tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.6. Asmens duomenys nuolat atnaujinami ir saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Pardavėjas gerbia Pirkėjo privatumą ir bet kokie asmens duomenys, o taip pat bet kokia kita informacija, susijusi su Pirkėjo įsigytomis prekėmis elektroninėje parduotuvėje somashop.lt Pardavėjo negali būti atskleidžiama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai padaryti Pardavėją įpareigoja teisės aktai arba teismo reikalavimas.
2.8. Pardavėjas turi teisę statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys gali būti renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.9. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

III. Slapukai (ang. Cookies)

3.1. Elektroninėje parduotuvėje somashop.lt yra naudojami slapukai (ang. Cookies).

IV. Baigiamosios nuostatos

4.1. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Privatumo politiką. Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Privatumo politiką nauja ar koreguota Privatumo politikos redakcija įsigalioja ją paskelbus somashop.lt. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt peržiūrėti, ar nėra paskelbta nauja ar koreguota Privatumo politikos redakcija ir su ja susipažinti. Kiekvieną kartą Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje somashop.lt yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su naujausia paskelbta Privatumo politikos redakcija ir sutinka pirkti vadovaujantis naujausia Privatumo politikos redakcija. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.