Pirkimo taisyklės

Prekybos sąlygos

Kviečiame susipažinti su mūsų elektroninės parduotuvės prekybos sąlygomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis.

I. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Somos stilius“, juridinio asmens kodas 304588714, PVM mokėtojo kodas LT100011057017, registruotos buveinės adresas Vasario 16-osios g. 45, Gargždai, LT-96119 Klaipėdos r.

1.2. Pirkėjas – 1) Veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas ir kuris nėra pripažintas neveiksniu teismo tvarka. Nepilnamečiai, t.y., asmenys iki 18 metų amžiaus, somashopt.lt el. parduotuvėje prekių įsigyti negali. 2) Juridinis asmuo.

1.3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4. Somashop.lt – elektroninė parduotuvė, esanti internete adresu www.somashop.lt.

1.5. Asmens duomenys – taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, o būtent: bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt taisyklės".

1.7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis elektronine parduotuve www.somashop.lt.

1.8. Prekių grąžinimo taisyklės – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos prekių, įsigytų iš Pardavėjo, naudojantis elektronine parduotuve www.somashop.lt, grąžinimo garantijos.

1.9. Civilinis kodeksas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

II. Bendrosios sąlygos

2.1. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt arba pirkdamas elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt be registracijos patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis bei, kad jas suprato ir sutinka pirkti elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt vadovaujantis šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.somashop.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis atitinka šių Taisyklių 1.2 punkte numatytą Pirkėjo aprašymą.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra koreguoti ar pakeisti Taisykles. Pardavėjui pakoregavus ar pakeitus Taisykles nauja ar koreguota Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus www.somashop.lt. Pirkėjas privalo kiekvieną kartą prieš pirkdamas elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt peržiūrėti, ar nėra paskelbta nauja ar koreguota Taisyklių redakcija ir su ja susipažinti. Kiekvieną kartą Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt yra laikoma, kad Pirkėjas susipažino su naujausia paskelbta Taisyklių redakcija ir sutinka pirkti vadovaujantis naujausia Taisyklių redakcija.

2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. Pirkėjas nurodydamas Pardavėjui elektroninio pašto adresą patvirtina, kad elektroninio pašto adresas priklauso jam.

III. Prekių pirkimas, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

3.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas www.somashop.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. internetu nesiregistruodamas www.somashop.lt;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis (pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta pagal šias Taisykles).

3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.somashop.lt duomenų bazėje.

3.5. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

3.5.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

3.5.2. banko pavedimu;

3.5.3. naudojantis Paypal paslauga

3.5.4. grynaisiais pinigais ar, jei yra techninės galimybės, banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;

3.6. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas ir Pardavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pradeda prekių išsiuntimo Pirkėjo pasirinktu būdu procedūrą.

3.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jeigu Pardavėjas suteikia garantiją prekei, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

3.8. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

IV. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas www.somashop.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių ir Prekių grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi visas kitas teises be paminėtų šių Taiskyklių 4.1. – 4.3. punktuose, įtvirtintas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

V. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas, naudodamasis www.somashop.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų www.somashop.lt elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas bei jų pristatymą ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

VI. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų www.somashop.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti www.somashop.lt esančių elementų išdėstymą. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.somashop.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.somashop.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.somashop.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.somashop.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 3.5.1. – 3.5.3. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

6.5. Iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose somashop.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

VII. Pardavėjo pareigos

7.1. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Civilinio kodekso 6.228(7) straipsnyje. Informacijos pateikimas internetiniame puslapyje www.somashop.lt viešai (šiose Taisyklėje, Privatumo politikoje, Prekių grąžinimo taisyklėse, prekių aprašyme, kt.) yra laikoma tinkama Pirkėjo informavimo forma.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų www.somashop.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.1. – 6.2. punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas www.somashop.lt laikomas tinkamu Pirkėjo informavimu.

7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir šių Taisyklių bei Prekių grąžinimo taisyklių numatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.5. Jei Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jeigu Pardavėjo pasiūlytos analogiškos arba panašios prekės kaina skiriasi nuo pradinės prekės kainos, Pirkėjas turi primokėti skirtumą, susidarantį tarp pradinės prekės kainos ir analogiškos ar panašios prekės kainos, jeigu analogiška arba panaši prekė yra brangesnė už pradinę prekę, arba Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtos kainos už pradinę prekę ir analogišką arba panašią prekę skirtumą, Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, kurie išdėstyti raštu, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.7. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje, Prekių grąžinimo taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

VIII. Prekių pristatymas

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų:

8.1.1. pristant per kurjerius Pirkėjo nurodytu adresu;

8.1.2. pristatant paštu į užsienį;

8.1.3. pristatant į paštomatą;

8.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą:

8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir/arba telefono numerį.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2.4. Pristatymas šiame Taisyklių punkte numatytu būdu Pirkėjui yra nemokamas užsakant prekių ne mažiau kaip už 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus ir 00 ct). Užsakius prekių už mažesnę nei šiame punkte numatytą 75,00 Eur sumą, Pirkėjui už prekių pristatymą šiame punkte numatyta tvarka skaičiuojamas pristatymo mokestis, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo.

8.2.5. Prekių pristatymas šiame Taisyklių 8.2.4 punkte numatytu būdu yra negalimas į Neringos savivaldybės teritoriją.

8.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą Lietuvos paštu į užsienį:

8.3.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą ir/arba telefono numerį.

8.3.2. Pristatymas šiame Taisyklių punkte numatytu būdu Pirkėjui yra nemokamas užsakant prekių ne mažiau kaip už 200,00 Eur (du šimtus eurų ir 00 ct). Užsakius prekių už mažesnę nei šiame punkte numatytą 200,00 Eur sumą, Pirkėjui už prekių pristatymą šiame punkte numatyta tvarka skaičiuojamas 15,00 Eur mokestis. Visi kiti papildomi mokesčiai (muitas, procedūrinai veiksmai ir t.t.) yra Pirkėjo atsakomybė.

8.3.3. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad prekes galima atsiimti.

8.3.4. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.7. Prekių atsitiktinio sunaikinimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8.8. Jei remiantis Taisyklių 8.2. – 8.4. punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį.

8.10. Jei remiantis Taisyklių 8.2. – 8.4. punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

IX. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt siūlomos prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą prekių pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu:

9.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt;

9.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

9.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.somashop.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamos technikos savybių ar dėl kitų techninių priežasčių. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes privalo įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.

9.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

X. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

10.1. Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

10.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjui negalioja, jeigu buvo sudaryta viena iš Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, o būtent teisė atsisakyti sutarties negalioja:

10.1.1.1. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;

10.1.1.2. sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų šiame Taisyklių punkte nustatytu sutarties atsisakymo laikotarpiu;

10.1.1.3. sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

10.1.1.4. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

10.1.1.5. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

10.1.1.6. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

10.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip, kaip yra numatyta Civilinio kodekso 6.228(10) 3 dalyje, kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – kitą dieną nuo prekės pristatymo arba a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo kitos dienos, kai Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį; c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna pirmąją prekę.

10.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.1.5. Pirkėjui atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties šių Taisyklių 10.1.1. – 10.1.4. punktuose numatyta tvarka pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

10.1.6. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Pirkėjas gali pasinaudoti šiame Taisyklių punkte numatyta galimybe tik tuo atveju, jeigu prekės nepatenka į Taisyklių 10.1.7. punkte numatytą sąrašą, išskyrus atvejus kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@somashop.lt.

10.1.7. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 10.1.6. punkte numatytą terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti šiame sąraše nurodytas prekes:

10.1.7.1. tabakas ir tabako gaminiai;

10.1.7.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

10.1.7.3. fotografijos ir kinematografijos prekės;

10.1.7.4. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai;

10.1.7.5. audiniai;

10.1.7.6. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;

10.1.7.7. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai drabužiai;

10.1.7.8. kūdikių drabužėliai;

10.1.7.9. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;

10.1.7.10. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

10.1.7.11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;

10.1.7.12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją;

10.1.7.13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;

10.1.7.14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;

10.1.7.15. antžeminio transporto priemonės;

10.1.7.16. laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai;

10.1.7.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;

10.1.7.18. laikrodžiai;

10.1.7.19. muzikos instrumentai;

10.1.7.20. ginklai ir šaudmenys;

10.1.7.21. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;

10.1.7.22. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;

10.1.7.23. meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;

10.1.7.24. augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;

10.1.7.25. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

10.1.8. Gavęs prekes grąžinamas šių Taisyklių 10.1.7. punkte numatytu pagrindu Pardavėjas pakeičia jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

10.1.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai, numatyti Taisyklių 10.1.5. ir 10.1.8. punktuose, būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

10.2. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

10.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

10.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių 10.1.1. – 10.1.9. punktų nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

10.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

10.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

10.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

10.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

10.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 10.2.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.2.2. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.2.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

10.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@somashop.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

10.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

10.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

10.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytus terminus.

10.2.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.2.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

10.2.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

10.2.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

10.2.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose dokumentuose.

10.3. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių pristatymo, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@somashop.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 681 63539. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

10.4. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

10.5. Jeigu kartu su prekėmis Pardavėjas Pirkėjui pateikė dovaną (-as), jos visos turi būti grąžintos tuo pat metu kartu su grąžinama preke (-ėmis).

10.6. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

10.7. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t. y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 10.4. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

10.8. Pirkėjas pasinaudojęs šiame Taisyklių skyriuje numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

10.9. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali grąžindamas per kurjerius arba paštomatu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.

10.10. Pasinaudojus Taisyklių 10.1. punkte įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina ir prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 10.2. punkte įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos ir prekės grąžinimo išlaidos.

10.11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

10.12. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

XI. Baigiamosios nuostatos

11.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt nurodytais kontaktais.

11.2. Elektroninėje parduotuvėje www.somashop.lt užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.somashop.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www,somashop.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių grąžinimo taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.